top of page

Zásady ochrany osobních údajů


 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Alina Supryagina, IČ: 08567719, se sídlem: Turnovská 478/4 18000 Praha 8, e-mail: coursesalina@gmail.com, +420777021248 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

              adresa:Turnovská 478/4 18000 Praha 8

              email:coursesalina@gmail.com

              telefon:+420777021248

 1. Základní pojmy

 • Osobní údaj je jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, prováděné automatizovaně nebo neautomatizovaně, jako je shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, zpřístupňování na základě předplatného, zpřístupňování veřejnosti, slučování, slučování, omezení, vymazání nebo zničení.

 • Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

 • Zpracovatel je správce

Získávání osobních údajů

Správce získává osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků zejména z následujících zdrojů:

 • Při registraci na webových stránkách správce

 • Při nákupu online fitness kurzu

 • Při účasti na marketingových akcích správce

 • Při komunikaci se správcem

Správce získává následující kategorie osobních údajů svých zákazníků a potenciálních zákazníků:

 • Identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 • Kontaktní údaje, jako je adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 • Údaje o platbě, jako je číslo platební karty, datum expirace, CVV/CVC kód.

 • Údaje o zákaznických preferencích, jako jsou oblíbené produkty nebo služby, nákupní historie.

 • Údaje o marketingových preferencích, jako je souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Použití osobních údajů

Správce používá osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků k následujícím účelům:

 • Pro poskytování online fitness kurzu

 • Pro marketingové účely

 • Pro zákaznickou podporu

 • Pro statistické účely

Sdílení osobních údajů

Správce může sdílet osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků s následujícími subjekty:

 • Subdodavateli správce, kteří poskytují služby správci, jako je například provozování webových stránek správce, zpracování plateb, poskytování zákaznické podpory.

 • **Správci, kteří zpracovávají osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků správce na základě pokynů správce.

 • **Úřady, orgány veřejné moci nebo jiné subjekty, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků správce na základě právního předpisu.

Ochrana osobních údajů

Správce přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů svých zákazníků a potenciálních zákazníků před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním, změnou nebo zničení.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, což znamená, že máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování.

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, což znamená, že máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, což znamená, že máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR.

 • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR, což znamená, že máte právo na to, aby správce omezil zpracování vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR.

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR, což znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce nebo třetí strany, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu nebo pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 odst. 3 GDPR, pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu.

Další práva

Kromě práv uvedených výše máte také právo:

 • žádat o informace o přijatých opatřeních k vyřešení vašeho podnětu týkajícího se vašich práv, pokud jste správci sdělili svůj podnět týkající se vašich práv.

 • požádat o informace o případném sdělení vašich osobních údajů třetí straně, pokud k takovému sdělení došlo.

 • **požádat o opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Jak uplatnit vaše práva

Svá práva můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na adrese nebo emailu správce uvedené v čl. III těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. července 2023.

1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые Alina Fitness (далее – Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://alina-fitness.com

2. Основные понятия, используемые в Политике
2.1. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;

2.2. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);

2.3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://alina-fitness.com;

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;

2.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

2.7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

2.8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://alina-fitness.com;https://alina-fitness.com;;

2.9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта alina-fitness.com;

2.10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;

2.11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;

2.12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;

2.13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
3.1. Фамилия, имя, отчество;

3.2. Электронный адрес;

3.3. Номера телефонов;

3.4. Год, месяц, дата и место рождения;

3.5. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).

3.6. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных
4.1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.

4.2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты coursesalina@gmail.com с пометкой «Отказ от уведомлений о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».

4.3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5. Правовые основания обработки персональных данных
5.1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте alina-fitness.com. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.

5.2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

6.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

6.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.

6.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора coursesalina@gmail.com с пометкой «Актуализация персональных данных».

6.4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора coursesalina@gmail.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных
7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.

7.2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

8. Заключительные положения
8.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты coursesalina@gmail.com

8.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

8.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу alina-fitness.com

bottom of page