top of page

Alina Fitness

Obchodní podmínky pro online fitness kurzy Alina Fitness

 

1. Základní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem online fitness kurzů Alina Fitness, kterým je Alina Supryagina, se sídlem Turnovská 478/4 18000 Praha 8, IČ: 08567719, e-mail: coursesalina@gmail.com, +420777021248 a kupujícím, který je spotřebitelem.

2. Objednání a uzavření smlouvy

 

Smlouva o koupi online fitness kurzu (dále jen "smlouva") je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle objednávku provozovateli. Objednávku lze učinit prostřednictvím webových stránek provozovatele.

3. Cena a platba

Cena online fitness kurzu je uvedena na webových stránkách provozovatele. Cena je splatná předem, a to uhrazením kupní ceny na účet provozovatele.

4. Dodání zboží

Provozovatel dodá kupujícímu přístup k online fitness kurzu na základě jeho e-mailové adresy. Přístup k online fitness kurzu je poskytován prostřednictvím webových stránek provozovatele.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí online fitness kurzu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně na adresu provozovatele.

6. Reklamace

 

V případě, že online fitness kurz neodpovídá kupní smlouvě, má kupující právo reklamovat jej. Reklamaci je nutné uplatnit u provozovatele písemně na adresu provozovatele.

7. Mimosoudní řešení sporů

               1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.  

                2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  

                3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.

Reklamační řád pro online fitness kurzy Alina Fitness

1. Základní ustanovení

Tento reklamační řád upravuje postup reklamace online fitness kurzů Alina Fitness.

2. Právo na reklamaci

Kupující spotřebitel má právo reklamovat online fitness kurz, který neodpovídá kupní smlouvě, a to v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců od převzetí online fitness kurzu.

3. Postup reklamace

Reklamaci je nutné uplatnit u provozovatele písemně na adresu:

Alina Supryagina Turnovská 478/4 18000 Praha 8

Reklamace musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kupujícího

 • adresu kupujícího

 • číslo objednávky

 • popis závady

 • požadavek kupujícího

K reklamaci je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení online fitness kurzu.

4. Vyřízení reklamace

Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění. Pokud provozovatel reklamaci neuzná, je kupující oprávněn požadovat posouzení reklamace nezávislým soudním znalcem.

5. Náklady na reklamaci

Náklady na reklamaci nese provozovatel, pokud je reklamace oprávněná. V případě, že reklamace není oprávněná, nese náklady na reklamaci kupující.


6. Reklamace

V případě, že online fitness kurz neodpovídá kupní smlouvě, má kupující právo reklamovat jej. Reklamaci je nutné uplatnit u provozovatele písemně na adresu:

Alina Supryagina Turnovská 478/4 18000 Praha 8

Reklamace musí obsahovat:

 

 • jméno a příjmení kupujícího

 • adresu kupujícího

 • číslo objednávky

 • popis závady

 • požadavek kupujícího

K reklamaci je nutné přiložit kopii dokladu o zakoupení online fitness kurzu.

7. Mimosoudní řešení sporů

               1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.  

                2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  

                3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.

Přílohy

 • vzor reklamačního listu

Vzor reklamačního listu

Alina Supryagina Turnovská 478/4 Praha 8 18000

V Praze dne 20. 7. 2024

Reklamační list

Jméno a příjmení kupujícího: [Jméno a příjmení kupujícího]

Adresa kupujícího: [Adresa kupujícího]

Číslo objednávky: [Číslo objednávky]

Popis závady:

Požadavek kupujícího:

K reklamaci přikládám kopii dokladu o zakoupení online fitness kurzu.

[Jméno a podpis kupujícího]

Zde jsou některé příklady vad online fitness kurzů, které mohou být reklamovány:

 

 • Online fitness kurz je poškozený nebo nefunkční.

 • Online fitness kurz neodpovídá popisu na webových stránkách.

 • Online fitness kurz je dodáván s chybějícími nebo poškozenými soubory. 

 

Zde jsou některé příklady vad online fitness kurzů, které nelze reklamovat:

 • Online fitness kurz není podle názoru kupujícího dostatečně zajímavý nebo informativní.

 • Online fitness kurz není podle názoru kupujícího dostatečně náročný nebo efektivní.

 • Online fitness kurz neodpovídá očekáváním kupujícího.

 • Kupující by měl před uplatněním reklamace pečlivě zkontrolovat, zda je online fitness kurz vadný. Pokud je online fitness kurz vadný, měl by kupující neprodleně kontaktovat provozovatele.

bottom of page